Sociology Talcott Parsons VS Habermas

View Paper
ESSAY DETAILS Words: 2976
Pages: 11
(approximately 235 words/page)

Essay Database > Literature > English
1.EEN COMPLEXE MAATSCHAPPIJTHEORIE Wie functionalisme zegt, zegt Parsons. Deze alom gekende socioloog is zeker één van de belangrijkste vertegenwoordigers van voornoemde stroming en inspiratiebron voor veel discussie. Gedurende zijn leven verwierf Talcott Parsons reeds de status van een klassieker met zijn poging tot de constructie van een heuse maatschappijtheorie. (Habermas, 1981, p.173) Midden jaren '60 daalde echter de eerder gekende interesse voor zijn werk. Na zijn dood op 8 mei 1979 bloeide deze weer op, wat in de …

showed first 75 words of 2976 total
Sign up for EssayTask and enjoy a huge collection of student essays, term papers and research papers. Improve your grade with our unique database!
showed last 75 words of 2976 total
…nodig hebben, voor wie produceren ze dan nog? De samenleving zou wederom niet meer kunnen overleven. Parsons heeft deze twee functies van de integratie wel ingezien, maar hij definieert de twee vormen van integratie teveel onder een zelfde noemer. Volgens Habermas zou hij ze moeten onderscheiden als twee totaal verschillende integratiewijzen die toch allebei nodig zijn voor het behoud van onze samenleving. Pas dan zou zijn maatschappijtheorie waar kunnen maken wat ze beoogt te doen.