Sivas Congress

View Paper
ESSAY DETAILS Words: 1221
Pages: 4
(approximately 235 words/page)

Essay Database > History
Milli mücadele yýllarýnýn en önemli tanýklarýndan biri ve Cumhuriyet gazetesinin kurucusu olan Yunus Nadi’nin kaleme aldýðý bu eser, Atatürk’ün Samsun’a ayak basmasýndan hemen önceki planlarý ile Sivas Kongresinden sonra oluþturulan Temsil Heyetinin, Müdafai Hukuk Cemiyeti teþkilatlanmasýna ek madde olarak çýkarttýðý Gizli teþkilat nizamnemesinin yayýnlanmasý arasýndaki sürece ýþýk tutuyor. Eserinde Kurtuluþ savaþý öncesi; bir toplumu gaflet uykusundan …

showed first 75 words of 1221 total
Sign up for EssayTask and enjoy a huge collection of student essays, term papers and research papers. Improve your grade with our unique database!
showed last 75 words of 1221 total
…zeldir denilerek; artýk savaþ zamanýnýn geldiði hissedidiði için, askeri ve silahsal düzenlemeler içeren yeni kanunlar bu sayede yürürlüðe konmaktadýr. Bu andan itibaren Anadolu’da baþlayan Türk istiklal savaþýnýn bütün bir dünyaya karþý kaldýrýlmýþ ihtilal bayraðý olduðu anlaþýlmakta, bütün millet bir meclis seçimi için hazýrlýða davet edilmektedir.